Ένωση τετράγωνης σωλήνας

Ένωση τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος ένωση

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Ενώνει δύο σωλήνες της ίδιας διαμέτρου.