Απλή τετράγωνης σωλήνας

Απλή τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος απλή

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm, (80x80)mm

Ενώνει μία κάθετη και μία οριζόντια σωλήνα