Αντηρίδα τετράγωνης σωλήνας

Αντηρίδα τετράγωνης σωλήνας

Ταχυσύνδεσμος αντηρίδα

Διαστάσεις: (30x30)mm, (40x40)mm

Χρησιμοποιείται για αντηρίδα.